ورود  |  عضویت  |  خانه  |

شعار

  •  هرچه بیشتر فکر می کنیم ، بهتر می فهمیم که هیچ نمی دانیم. ماری ولتر

  •  مهربانی مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزایش می یابد. مثل افریقائی

  • خوشنامي ، بزرگتـــ ـرين فر هــر آدمي اســت . حکيم ارد بزرگ

  • آدم هــاي توانا ، براســتــي ارزش "زمان" را مي داننــــ ــد . حکيم ارد بزرگ

  • پوزش خواســتن از پس کار ناشايســت ، بسيـــار زيباســت و نشان پختگي روان . حکيم ارد بزرگ

  • برای رسیدن ب چیزی ک تا کنون نرسیده ای باید کسی شوی که تا کنون نبوده ای

موتورهاي شش زمانه

عمليات سيکل هاي مختلف بيشتر موتورهاي احتراق داخلي فعلي، داراي يک طرح رايج است به اين صورت که انفجار در يک سيلندر پس از تراکم انجام مي شود. نتيجه ان است که انبساط گاز مستقيما روي پيستون اثر گذاشته (کار انجام مي دهد) و ميل لنگ را 180 درجه بچرخاند.
با توجه به طراحي فني و مکانيکي، موتور شش زمانه همانند موتورهاي احتراق داخلي مي باشد. اگر چه سيکل ترموديناميکي و يک سر سيلندر اصلاح شده همراه دو اتاق اضافي ان را به کلي متمايز مي کند. يک محفظه ي احتراق و يک محفظه ي تراکم( گرمکن هوا) هر دو از سيلندر جدا هستند. احتراق درون سيلندر رخ نمي دهد اما در محفظه ي احتراق کمکي هم فوري روي پيستون اثر نمي گذارد و زمان ان از 180 درجه ي چرخش ميل لنگ، در زمان انفجار(کار) جدا مي باشد.
محفظه ي احتراق به طور کلي توسط محفظه ي گرمکن احاطه شده است. با تبادل گرما از طريق ديواره هاي محفظه ي احتراق که با محفظه ي گرمکن در ارتباط است، فشار محفظه ي گرمکن افزايش مي يابد و قدرت مکملي براي کار توليد مي شود.

مزاياي موتور شش زمانه:
· رسيدن به راندمان حرارتي % 50 (%30براي موتورهاي احتراق داخلي فعلي)
· کاهش مصرف سوخت با بيش از %40
· کاهش الودگي حرارتي، صوتي، شيميايي
· دو کورس مفيد کار در طي شش کورس
· پاشش مستقيم و بهينه ي سوخت احتراق در هر سرعتي از خودرو
· سوخت چند گانه

در خودروهاي با موتور شش زمانه شاهد کاهش چشمگير مصرف سوخت و انتشار الودگي خواهيم بود.

در سيکل شش زمانه، دو محفظه ي اضافي اجازه مي دهند هشت فرايند که نتايج يک سيکل کامل است همزمان عمل کنند يعني در يک لحظه دو فرايند همزمان رخ ميدهد : دو سيکل چهار فرايندي براي هر کدام از سيکل ها،يک سيکل احتراق داخلي و يک سيکل احتراق خارجي. نمودار پيوستگي هشت فرايند را در سيکل شش زمانه نشان مي دهد.

آدرس :     تهران ، خیابان امیرکبیر ، پاساژ کاشانی، طبقه همکف، پلاک 63.
تلفن :     02133958181 - 02133958182
تلفن :     02133952940 - 02133945373 - 02133919845
یمیل :     toyotayadak@gmail.com
ایمیل :     info@toyotayadak.com - toyota_yadak@yahoo.com