طریقه روشن کردن خودروهای جدید و انژکتوری

معمولاً در خودرها سوئیچ اتومبیل دارای سه مرحله (پله) جهت روشن کردن خودرو میباشد. مرحله اول (پله اوّل)ساعت کار می­کند. مرحله دوّم (پله دوّم) چراغ های آمپر یا صفحه نشان دهنده روشن میگردد. مرحله سوم حالت فنریت دارد و جهت استارت زدن میباشد. جهت روشن کردن خودرو به این صورت عمل می کنیم که بعد از بازکردن سوئیچ اتومبیل(پله دوّم) به مدت 3 الی 5 ثانیه مکث نموده تا صدای پمپ بنزین قطع شود. سپس استارت زده و خودرو را روشن می نمائیم. این عمل باعث می شود، سوخت انژکتورها پمپاژ شده و به محض استارت زدن خودرو روشن می­گردد. در هنگام روشن کردن خودرو سوئیچ را در حالت استارت زیاد نگه ندارید.(بیش از 15 ثانیه)چون استارت مصرف کننده بوده و برق باطری اتومبیل را خالی می نماید. در هنگام خاموش کردن خودرو نیز لازم نیست به خودرو  گاز زیاد بدهید.چون درخودروهای انژکتوری با گازدادن زیاد کنترل کننده مرکزی (ECU) بطور اتومانیک سوخت انژکتور ها را قطع می نماید. و در صورت روشن نشدن خودرو فاصله هر استارت تا استارت بعدی را رعایت نمائید.(10 ثانیه) در غیر اینصورت دنده های ایتارت و فلایویل تا هماهنگ در گیر شده و باعث کچل کردن دنده ها می شود.